Văn bản pháp luật   »  Tất cả văn bản
STT Trích yếu Ngày ban hành Số hiệu Cơ quan ban hành Tải về
1 TT Qui định việc thừa nhận kết quả phân loại trang thiết bị y tế 15/11/2016 42/2016/TT-BYT Bộ Y Tế
2 TT Quy định chi tiết việc phân loại trang thiết bị y tế 28/10/2016 39/2016/TT-BYT Bộ Y Tế
3 Nghị định này quy định việc quản lý trang thiết bị y tế bao gồm: Phân loại trang thiết bị y tế; sản xuất, lưu hành , buôn bán, cung câp dịch vụ trang thiết bị y tế, thông tin, nhãn trang thiết bị y tế và quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế 15/05/2016 36/2016/NĐ-CP Chính phủ
4 Quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu 21/12/2015 Số 23/2015/TT-BKHDT Cơ quan khác
5 QUY ĐỊNH VIỆC NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 12/10/2015 Số: 30/2015/TT-BYT Bộ Y Tế
6 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CÓ KẾT CẤU ĐƠN GIẢN ĐÃ QUA SỬ DỤNG (CHẤT LƯỢNG CÒN HƠN 80% SO VỚI GIÁ TRỊ SỬ DỤNG MỚI) LÀ KHOẢN VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI. 30/07/2015 Số: 1190/QĐ-TTg Chính phủ
7 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 47/2010/TT-BYT NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 2010 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THUỐC VÀ BAO BÌ TIẾP XÚC TRỰC TIẾP VỚI THUỐC 15/11/2013 Số: 38/2013/TT-BYT Bộ Y Tế
8 QUY ĐỊNH VỀ KHAI BÁO HÓA CHẤT 14/11/2011 Số: 40/2011/TT-BCT Cơ quan khác
9 Quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước 10/10/2014 26/2014/TT-BKHCN Bộ KH&CN
10 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ 31/12/2008 SỐ 132/2008/NĐ-CP Chính phủ
11 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế 31/08/2012 Số: 63/2012/NĐ-CP Chính phủ
12 Hướng dẫn việc thực hiện an toàn bức xạ trong y tế 28/12/1999 Số: 2237/1999/TTLT-BKHCNMT-BYT Bộ KH&CN
13 Về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước. 15/03/2014 Số: 19/2014/QĐ-TTg Chính phủ
14 Hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán Bộ Y tế 09/08/2013 Số: 22/2013/TT-BYT Bộ Y Tế
15 Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính 19/01/2011 Số: 01/2011/TT-BNV Cơ quan khác
16 Hướng dẫn việc nhập khẩu trang thiết bị y tế 21/06/2011 Số: 24/2011/TT-BYT Bộ Y Tế
17 Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc phạm vi được phân công quản lý của Bộ Y tế 06/12/2011 44/2011/TT-BYT Bộ Y Tế
18 Về việc ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra chất lượng 07/03/2006 50/2006/QĐ-TTG Chính phủ
19 Quy định về quản lý đề tài nghiên cứu khoa học và dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ Y tế 13/08/2010 Số: 37/2010/TT-BYT Bộ Y Tế
20 Ban hành Quy định về việc kiểm tra thiết bị X quang chẩn đoán y tế 31/12/2007 Số: 32/2007/QĐ-BKHCN Bộ KH&CN