Viện TTB và CTYT học tập, nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII
Ngày đăng: 25/01/2021
Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-QU ngày 25/11/2020 của Quận uý Đống Đa và Kế hoạch số 13/KH-ĐU ngày 21/1/2021 của Đảng bộ Viện Trang thiết bị và Công trình Y tế. Ngày 26/1/2021, Ban chấp hành Đảng bộ Viện Trang thiết bị và Công trình Y tế tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, các quần chúng đã học nhận thức về Đảng và toàn thể người lao động trong Viện.

Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-QU ngày 25/11/2020 của Quận uý Đống Đa và Kế hoạch số 13/KH-ĐU ngày 21/1/2021 của Đảng bộ Viện Trang thiết bị và Công trình Y tế. Ngày 26/1/2021, Ban chấp hành Đảng bộ Viện Trang thiết bị và Công trình Y tế tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, các quần chúng đã học nhận thức về Đảng và toàn thể người lao động trong Viện.
Thành phần tham dự gồm có: Lãnh đạo, Ban chấp hành Đảng bộ, toàn thể đảng viên, các quần chúng đã học nhận thức về Đảng và cán bộ có trình độ Đại học trong Đảng bộ Viện Trang thiết bị và Công trình Y tế.
Viện TTB và CTYT tích cực học tập, nghiên cứu, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII

Buổi học tập tại Hội trường tầng 4 – Viện Trang thiết bị và Công trình Y tế, đồng chí báo cáo viên Nguyễn Minh Hùng – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Quận uỷ Đống Đa truyền đạt các Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII . Theo đó là các chương trình:


Chương trình số 01: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, phát huy tinh thần trách nhiệm, vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng hệ thống chính trị quận Đống Đa thực sự trong sạch, vững mạnh hoạt động hiệu lực, hiệu quả giai đoạn 2020 – 2025.
Chương trình số 02: Phát triển kinh tế nhanh, bền vững; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; ưu tiên phát triển kinh tế tri thức, kinh tế số trên địa bàn quận Đống Đa giai đoạn 2020 – 2025.
Chương trình số 03: Phát triển văn hóa - xã hội, trọng tâm là giáo dục và đào tạo; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; đảm bảo an sinh xã hội góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn quận Đống Đa giai đoạn 2020 – 2025.
Chương trình số 04: Tăng cường Quốc phòng - An ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận Đống Đa, giai đoạn 2020-2025.
Chương trình số 05: Phát huy mọi nguồn lực tập trung đầu tư xây dựng, chỉnh trang phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội từng bước đồng bộ, hiện đại; tăng cường quản lý quy hoạch, đất đai, trật tự văn minh đô thị, bảo vệ và cải thiện môi trường; chủ động phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn quận Đống Đa giai đoạn 2020-2025.
Chương trình số 06: Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn quận Đống Đa giai đoạn 2020 – 2025.
Chương trình số 07: Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức gắn với thực hiện xây dựng chính quyền đô thị quận Đống Đa giai đoạn 2020 – 2025.

Đồng chí báo cáo viên Nguyễn Minh Hùng – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Quận uỷ Đống Đa truyền đạt các Nghị quyết

Việc học tập, nghiên cứu, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII có ý nghĩa chính trị quan trọng giúp các cán bộ, đảng viên, công nhân viên của Viện Trang thiết bị và Công trình Y tế nắm vững, hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng, quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết. Qua đó, góp phần đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, tạo ra chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, đảm bảo anh ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Viện ngày càng vững mạnh.

Sau buổi học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, Đảng bộ, chi bộ Viện TTB và CTYT tiếp tục bổ sung vào chương trình, kế hoạch phù hợp với nhiệm vụ chính trị, chú trọng nghiên cứu sâu Nghị quyết của Đảng bộ Viện, của chi bộ và các kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động các nguồn lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Mạnh Hải-Tuần Lộc

Các tin khác
Video
Máy rửa tay đầu tiên của Việt Nam
Thư viện ảnh hoạt động