LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN
Ngày đăng: 03/02/2015
Viện trang thiết bị và công trình y tế tiền thân là Viện nghiên cứu thiết kế tiêu chuẩn hóa trang thiết bị và công trình y tế trực thuộc Cục vật tư và xây dựng cơ bản, được thành lập ngày 21 tháng 4 năm 1982 theo Quyết định số 340/BYT-QĐ của Bộ trưởng Bộ Y tế. Viện Trang thiết bị và Công trình y tế là đơn vị nghiên cứu khoa học sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế

Ngày 08 tháng 01 năm 1991 Viện trang thiết bị và công trình y tế được chuyển là đơn vị trực thuộc Bộ Y tế theo quyết định 1010/QĐ-BYT

Viện được chuyển đổi thành tổ chức khoa học công nghệ tự trang trải kinh phí theo Quyết định số 1926/QĐ-BYT ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Đến ngày 04 tháng 12 năm 2013 Bộ Y tế quyết định chuyển đổi Viện Trang thiết bị và Công trình y tế là đơn vị nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược, chính sách, nghiên cứu xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật và nghiên cứu phát triển công nghệ trong lĩnh vực trang thiết bị và công trình y tế theo quyết định 4888/QĐ-Ttg của Bộ trưởng Bộ Y tế.

 Viện được xác lập lại là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ y tế thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định 246/QĐ-Ttg ngày 12 tháng 02 năm 2014 của thủ tướng Chính phủ.

Và theo quyết định số 4886/QĐ-BYT ngày 24/11/2014 của Bộ trưởng Bộ y tế ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Trang thiết bị và Công trình y tế trực thuộc Bộ Y tế.

Hơn 30 năm kinh nghiệm với đội ngũ chuyên gia của nhiều chuyên ngành đặc thù được đào tạo trong và ngoài nước Viện đã đạt được rất nhiều thành tích:  Huân chương lao động hạng ba; Cờ thi đua của Thủ tướng Chính; Bằng khen của Thủ tướng chính phủ; Cúp vàng do Bộ Khoa học Công nghệ trao tặng; Cúp vàng của Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng trao tặng; Cờ thi đua của Bộ Y tế; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế và nhiều Bằng khen khác.

 

Bộ trưởng Đỗ Nguyễn Phương về thăm Viện

 

Bộ trưởng Trần Thị Trung Chiến về thăm Viện

 

Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu về thăm Viện

PHẦN THƯỞNG NHÀ NƯỚC            TRAO TẶNG NĂM 2012

Huân chương lao động hạng ba

PHẦN THƯỞNG CHÍNH PHỦ            TRAO TẶNG NĂM 2009

Logo Viện

Cúp vàng ISO 9001:2008

ISO 17025:2007

ISO 9001:2008

 

 

LÃNH ĐẠO VIỆN QUA CÁC THỜI KỲ

 

Dương Văn Biên          từ 1982 đến 1986

Phạm Gia Khôi          từ 1987 đến 1997

Nguyễn Xuân Trang     từ 1997 đến 2008

Cao Vân Điểm        từ 2009 đến 6/2011

Nguyễn Trọng Quỳnh    từ 7/2011 đến 6/2014

Lê Thanh Hải         từ 7/2014 đến nay

 

 

 

 

 

 

 

Video
Máy rửa tay đầu tiên của Việt Nam
Thư viện ảnh hoạt động