Danh bạ điện thoại của Viện
Ngày đăng: 05/02/2015

Liên hệ bộ phận Quản trị Website:

ThS, KS: Nguyễn Văn Hùng

Điện thoại: 0913 079 046

Email: hung255hm@gmail.com  

           nimec40pm@moh.gov.vn

 

TT

Họ và tên

Chức danh

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

  

1

  

  

   

 

2

  

  

 

 

 

2

  

 

 

 

 

 

 

           
           

 

Video
Máy rửa tay đầu tiên của Việt Nam
Thư viện ảnh hoạt động