Thông tư : 44/2011/TT-BYT
Ngày đăng: 09/02/2015Tải file đính kèm
Ngày 06 tháng 12 năm 2011, Bộ Y tế ban hành Thông tư: 44/2011/TT-BYT về việc Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc phạm vi được phân công quản lý của Bộ Y tế.

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm,

hàng hóa;

 

Video
Máy rửa tay đầu tiên của Việt Nam
Thư viện ảnh hoạt động