Thông tư : 44/2011/TT-BYT Ngày đăng: 09/02/2015 Ngày 06 tháng 12 năm 2011, Bộ Y tế ban hành Thông tư: 44/2011/TT-BYT về việc Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc phạm vi được phân công quản lý của Bộ Y tế.
Quyết định 50/2006/QĐ-TTG Ngày đăng: 09/02/2015 Ngày 07 tháng 3 năm 2006 Thủ tướng Chính Phủ ban hành Quyết định số 50/2006/QĐ-TTG về việc ban hành danh mục sản phẩm, hành hóa phải kiểm tra về chất lượng.
Thông tư: 37/2010/TT-BYT Ngày đăng: 09/02/2015 Ngày 13 tháng 8 năm 2010 Bộ Y tế ban hành Thông tư 37/2010/TT-BYT về việc Quy định về quản lý đề tài nghiên cứu khoa học và dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ Y tế
Thông tư : 24/2011/TT-BYT Hướng dẫn việc nhập khẩu trang thiết bị y tế Ngày đăng: 09/02/2015 Ngày 21/6/2011 Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số: 24/2011/TT-BYT, Hướng dẫn việc nhập khẩu trang thiết bị y tế như sau:
Triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT Triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT Ngày đăng: 04/02/2015 Bộ Y tế vừa có công văn gửi Giám đốc các Bệnh viện, Viện có giường bệnh thuộc Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT
Tăng cường công tác khám chữa bệnh trong dịp tết ất mùi 2015 Tăng cường công tác khám chữa bệnh trong dịp tết ất mùi 2015 Ngày đăng: 04/02/2015 Cục Quản lý Khám, chữa bệnh-Bộ Y tế đa có văn bản về việc Tăng cường công tác khám chữa bệnh trong dịp tết ất mùi 2015
Video
Máy rửa tay đầu tiên của Việt Nam
Thư viện ảnh hoạt động